Skip to main content Skip to search

Личен състав и ТРЗ

Личен състав и ТРЗ Бургас

Подготовка на всички документи във връзка с приемане на нов служител;
Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуски и прекратяване на трудови правоотношения;
Съставяне на ведомост и фишове за заплати, справка за дължими осигуровки и данъци.

Личен Състав и ТРЗ

Подаване на информация по електронен път към НАП за осигурените лица (Д1) и за дължимите осигуровки (Д6).
Изчисляване на дължимите хонорари на наети лица по извънтрудови правоотношения;
Създаване на платежни нареждания за задължения към бюджета;

За повече информация пишете ни: