Skip to main content Skip to search

Юридически услуги

Юридически услуги

С богат опит в наказателното, гражданското, облигационното, търговското и вещното право. Извършва юридически услуги и процесуално представителство пред съдилища и пред всякакви държавни и общински органи, прокуратура и органите на МВР. Регистрация и промени по търговски дружества, изготвяне на нотариални актове и всякакви граждански договори и сделки, процесуално представителство и защита по граждански и наказателни дела пред съда и органите на досъдебното производство и държавната администрация.

Изготвяне на договори: всякакви видове договори, след получаване на информация от страните за същността и договореностите им и предмета на правата и задълженията им, във връзка със съответната сделка, начин на изпълнение, срокове и възмездност /съответно безвъзмездност/, цени начин на плащане и клаузи за неустойки при неизпълнение. Обсъждане и утвърждаване на окончателно съдържание на договора и заверяването му пред нотариус, съответно вписването му в Службата по вписванията.

Изготвяне на нотариални актове: изготвяне на нотариалния акт, след получаване от страните на необходимите документи – Кадастрални схеми, Удостоверения за данъчни оценки, Пълномощни, Декларации от страните, в това число изготвяне на съпътстващите сделката документи и Протоколи от Общи събрание на търговски дружества, в случай че някоя от страните е търговско дружество. Работа в тясно сътрудничество с Нотариуси в различни съдебно райони, в това число и съгласуване на сделките със съответния нотариус.

Регистриране на търговски дружества: изготвяне на всички нужни за регистрацията на едно ново дружество документи – Учредителни протоколи, Учредителни актове, Протоколи от учредителни събрания на учредителите, Декларации от управителя, платежни документи за внесен дружествен капитал. Регистриране на дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, включително и по електронен път. Изготвяне на документи по повод вписване на промени по обстоятелствата подлежащи на вписване по партидата на търговски дружества в Търговския регистър.

Юридически консултации

Устни и писмени юридически консултации и изслушване на клиента. Съвет в зависимост от интереса в конкретен случай.

Процесуално представителство: по всякакви видове съдебни дела – водене на съдебните процеси пред всички съдебни инстанции.

Доброволно уреждане на спорове: изготвяне и провеждане на споразумения за доброволно уреждане на всякакви граждански спорове със съответното подписване на Доброволно споразумение за уреждането им.