Намаля  се срокът за подаване на заявление за задължителна регистрация по ЗДДС от 14 на 7 дни.

Помените касаят задължителна регистрация по чл. 96 и задължителна регистрация в резултат на преобразуване по чл. 132. От 01.01.2018 г. всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.

Когато оборотът от 50 000 лв е достигнат за период от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът, т.е. още преди изтичането на текущия календарния месец. Промяната има за цел да противодейства на лицата, които избягват регистрация по ЗДДС при извършване на облагаема дейност.

В случай на закъснение и не подаване на заявление за регистрация по ДДС, НАП ще начислява ДДС от датата на възникване на задължението за регистрация по ДДС.