От началото на годината влизат сила промени в Търговския закон по отношение на прехвърляне на търговско предриятие и дружествен дял.

Това ще се случва след като „Предприятие, в което има наети работници или служители, може да се прехвърли, след като отчуждителят изплати дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на предприятието.“

Обстоятелството за липса на горепосочените задължения ще се доказва от работодателя с удостоверение по чл. 15, ал. 4 и чл. 129, ал. 1 от ТЗ.