Кога трябва да стартира своето осигуряване собственикът на дружеството – самоосигуряващото се лице? Това е един от основните въпроси, стоящ пред всяка фирма. Задължението за осигуряване възниква от деня на започване или на възобновяване на дейността на дружеството. Накратко това е от датата на първата приходна или разходна фактура. В седем дневен срок от тази дата е необходимо да се подаде декларация по утвърден образец към съответнатоа ТД на НАП.