В какъв срок трябва да си съхряваме документи? Един от най-често задаваните въпроси от моите клиенти.

Законът дава възможност счетоводната информация да се съхранява както на хартиен, така и/или на технически носител в дружеството със  следните срокове;

  • ведомости за заплати – 50 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за който се отнасят;
  • счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за който се отнасят;
  • всички останали носители на счетоводна информация – три години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за който се отнасят по отношение на чл.12 от Закона за Счетоводството и пет години по отношение на чл.38 от ДОПК;
  • документи за данъчно-осигурителен контрол – 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани;