Skip to main content Skip to search

Изготвяне на нотариални актове

Изготвяне на нотариални актове

Изготвяне на нотариалния акт, след получаване от страните на необходимите документи – Кадастрални схеми, Удостоверения за данъчни оценки, Пълномощни, Декларации от страните, в това число изготвяне на съпътстващите сделката документи и Протоколи от Общи събрание на търговски дружества, в случай че някоя от страните е търговско дружество.
Работа в тясно сътрудничество с Нотариуси в различни съдебно райони, в това число и съгласуване на сделките със съответния нотариус.

Изготвяне на нотариални актове