Skip to main content Skip to search

Изготвяне на договори

Изготвяне на договори

Всякакви видове договори, след получаване на информация от страните за същността и договореностите им и предмета на правата и задълженията им, във връзка със съответната сделка, начин на изпълнение, срокове и възмездност /съответно безвъзмездност/, цени начин на плащане и клаузи за неустойки при неизпълнение.
Обсъждане и утвърждаване на окончателно съдържание на договора и заверяването му пред нотариус, съответно вписването му в Службата по вписванията.

Изготвяне на договори