Skip to main content Skip to search

Абонаментно счетоводно обслужване

Абонаментно счетоводно обслужване Бургас

Изготвяне на счетоводна политика на дружеството и съставяне на индивидуален сметкоплан.
Възможност за издаване на фактури от името на клиента (при взаимна договорка);
Подготовка и регистрация на фирмата по ЗДДС.
Съставяне на периодични справки за вземанията от клиенти и задълженията към доставчици.
Приемане и класифициране на дълготрайните активи, съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план.
Осчетоводяване на разходите за работни заплати, социални осигуровки и данъци;

Абонаментно Счетоводно Обслужване Бургас

Ежемесечно подготвяне на дневниците за покупки и продажби и Справката-декларация по ЗДДС и подаването им по електронен път;
Отчитане на материалните запаси;
Следене на складова наличност; Неограничени консултации по счетоводни въпроси;
Съставяне на годишни счетоводни отчети; Изготвяне на необходимите документи и справки за извършвани проверки и ревизии.

счетоводно обслужване, абонаментно счетоводно обслужване, бургас

За повече информация пишете ни: