До края на месец юли следва да се внесе авансовия данък за второто тримесечие на годината за придобити доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и да се подаде данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци. Ние можем да ви окажем съдействие, да изчислим и подадем необходимите декларации вместо вас. Спечелете време и оставете досадната работа на нас.